Museum vestsjællands social ansvarlighed

Vi er del af noget større

Hos Museum Vestsjælland har vi respekt for vores omgivelser og er meget bevidste om, at vi er en integreret del af samfundet. Læs mere om hvordan vi forholder os til sociale ansvarlighed, samfundsansvar, og ikke mindst bæredygtighed.

Sociale forhold
Ledelse og medarbejdere prioriterer et godt arbejdsmiljø. Koordineringen af arbejdet for et godt arbejdsmiljø og samarbejde i organisationen foregår i Arbejdsmiljøudvalget (AMU) og Samarbejdsudvalget (SU). Der gennemføres årlige Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og Lederudviklingssamtaler (LUS). Vi foretager de lovpligtige Arbejdspladsvurderinger og gennemfører desuden årlige trivselsundersøgelser.
Der arbejdes med transparens i forhold til beslutninger i organisationen. Referater fra bestyrelsen deles med personalet på intranettet og personalet informeres og orienteres ved to fælles årlige personalemøder og jævnlige orienteringer på intranettet. Projektansatte, der kan føle en mere løs tilknytning til organisationen, inviteres med til personalemøder og sociale aktiviteter. Ved længere projektansættelser er det ligeledes muligt at få relevant efteruddannelse betalt af museet.
Museet har flere ansatte i fleksjobordninger. I det omfang det kan tilpasses museets arbejde har vi folk i forskellige praktikordninger herunder erhvervspraktik, arbejdsprøvning og afklaringsforløb. Dertil kommer skolepraktik.
Museets mange frivillige bidrager til løsning af en lang række opgaver, som museet i modsat fald ikke kunne gennemføre, samtidig med at museet fungerer som en del af de frivilliges sociale netværk.

Samfundsansvar
Museet har flere arrangementer, hvor der er fri entré, så alle har mulighed for et museumsbesøg uden at økonomien bliver en barriere. I lighed med andre statsanerkendte museer, har børn og unge under 18 år gratis adgang til museerne. Offentligheden har gratis adgang til museumshaver og grønne arealer, hvor det er muligt. Flere af haverne rummer en lang række kulturhistoriske planter og både Bakkekammen 45 og Malergården har været med i projekter omkring bevaringen af gamle danske stauder og æblesorter. Museet følger den til enhver tid gældende lovgivning herunder lovgivningen vedr. statsanerkendte museer ligesom museet i sit daglige arbejde følger ICOM’s (International Council of Museums) museumsetiske regler

Bæredygtighed
Bæredygtighed tænkes ind hvor det er muligt. Således genbruges udstillingsmateriel og inventar – enten direkte genbrug internt eller eksternt til andre museer – alternativt til genanvendelse. I løbet af de senere år er museets personale blevet stadig bedre til kildesortering. Gennem flere år har museet løbende udskiftet lyskilder til LED – både for at begrænse CO2 udledningen og spare på elregningen. Som en direkte læring fra de mange perioder med hjemmearbejde under nedlukningerne har onlinemøder erstattet mange fysiske møder, hvilket begrænser kørsel mellem afdelingerne og dermed brændstofforbruget.

Med støtte fra energiselskabet Andel fik museet i 2022 udarbejdet en gennemgribende energirapport for Malergården. Vi vil i de kommende år arbejde med energirapportens anbefalinger og desuden arbejde for at få energirapporter for den øvrige bygningsmasse i museets varetægt.

Søgning

Note: Danish only