Fra viking til Hvider -
Eliteresidenser og byudvikling i Vestsjælland i det 6.-12. århundrede

Ph.d.-projekt gennemført af Trine Borake september 2016 – september 2019

Projektet sætter fokus på de samfundsmæssig omvæltninger, der sker i perioden 800-1100, og som er karakteriseret ved overgangen fra vikingetid til middelalderen. Her går man fra et samfund kendetegnet ved mange mindre konger og høvdinger til en mere centraliseret magt, der konsolideres i den stats- og kongemagt, som vi kender i dag. Omdrejningspunktet for projektet er et stormandskompleks beliggende på vestbredden af Tissø. Her har Nationalmuseet i en årrække udgravet flere større haller i skiftende faser, et markeds- og håndværksområde samt spor efter rituelle handlinger. Kompleksets karakter vidner om, at det har haft en række forskellige funktioner i tæt samspil med det omgivende samfund og har haft et stort netværk med udlandet.

Formålet med projektet er at undersøge de funktioner Tissø har haft, som er kernen i pladsens eksistens og dermed de behov og den efterspørgsel pladsen har opfyldt lokalt såvel som regionalt. I forlængelse heraf er det naturligt at spørge, hvor de funktioner flyttede hen og hvorfor, da pladsen ophørte med at eksistere omkring midten af 1000-tallet. Projektet skal således beskrive faktorer, der skabte dynamik i samfundsudviklingen, som den udspandt sig på Vestsjælland mellem vikingetid og middelalder.

Projektet er indskrevet ved Aarhus Universitet med Professor Søren Sindbæk som vejleder og er finansieret af Museum Vestsjælland med støtte fra Kulturministeriets Forskningsfond og Århus Universitet. Desuden har Augustinus Fonden, Etatsraad Bestles Mindelegat og Beckett-Fonden bevilget midler til projektet, som foregår i tæt samarbejde med Nationalmuseet.

Søgning

Note: Danish only