CULINN - Cultural Citizenship and Innovation

Museum Vestsjælland sætter fokus på interkulturel forståelse og kulturarv i landsdækkende udviklingsprojekt.

CULINN står for ’Cultural Citizenship and Innovation’, og målet med projektet har været at styrke nye borgeres tilhørsforhold og oplevelse af at være medborgere i deres nye land.

Alle de deltagende kulturintuitioner i CULINN projektet skulle arbejde med nye måder at bringe civilsamfundsaktører og nyankomne borgere sammen i fællesprojekter. Gennem fællesprojekter med nye borgere, praktisk deltagelse, var formålet at øge indsigt i hvordan man i Danmark gør brug af sin demokratiske stemme. Projekterne skulle også bidrage til et udbygget netværk og kendskab til lokalsamfundet. Læs mere om CULINN her.

I løbet af 2019 resulterede Museum Vestsjlællands deltagelse i CULINN i gennemførelse af to forskellige interkulturelle projekter med lokale uddannelsesinstitutioner i Slagelse og Kalundborg. Slagelse Museum og Kalundborg Museum kom i spil som interkulturelle mødesteder, hvor der blev udviklede forskellige læringsforløb. Under CULINN projektet samarbejdede Museum Vestsjælland med Slagelse Sprogcenter, Kalundborg Sprogcenter og pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen Absalon.

Slagelse: Den interkulturelle café

CULINN initiativet på Slagelse Museum bestod af et trebenet partnerskab mellem Museum Vestsjælland, Slagelse Sprogcenter og Professionshøjskolen Absalon. Partnerskabets omdrejningspunkt var samskabelse og afvikling af to parallel læringsforløb. Læringsforløbet mundede ud i en ”interkulturel café” koordineret og afviklet af sprogkursister fra Slagelse Sprogcenter og pædagogstuderende på modulet ”Tværprofessionelt samarbejde med integration, etnicitet og kultur” fra PH Absalon. På caféen tog både de pædagogstuderende og sprogkursister en genstand eller et billede med, som betyder noget for dem og kunne sige noget om deres hjemland.

Kalundborg

I Kalundborg arbejdede museet med hele DU1 uddannelsen fra Kalundborg Sprogcenter. Kursisterne havde en kort eller ingen skolebaggrund, heraf var en del traumatiserede flygtninge og ordblindeholdet, som også omfattede enkelte etnisk danske kursister. Det er en gruppe, som traditionelt har manglet kvalificerede læringstilbud fra museumsverdenen på grund af en usikkerhed om tilgangen til den pædagogiske opgave når man skal arbejde med borgere med begrænsede sprogfærdigheder.

Kursisterne deltog i en række museumstorsdage, hvor de arbejdede på sprogcenteret, på museet og i byrummet med ordene erindringer og minder. Der blev arbejdet i et sanse- og følelsesbåret rum. Sprogkursisterne undersøgte, hvordan genstande, billeder, lyde, dufte og fysiske rum fremkalder følelser og erindringer fra eget liv før og nu, uanset hvor man kommer fra i verden. Kursisternes egne erfaringer og livsfortællinger var et centralt element under hele forløbet, ikke mindst fordi de skulle arbejde sammen om at skabe en udstilling af selvvalgte og selvskrevne minder og erindringer.

Læs hele rapporten om Museum Vestsjællands erfaringer fra begge initiativer her

Konklusion fra projektets evalueringsrapport fra SKDK

Projektpartnerne mener, at museet kan spille en vigtig rolle i det enkelte menneskes liv, hvor de kan skabe en lokal identitet, og styrke tilhørsforhold for de nyankommne. Samtidig kan museet give tryghed til forskellige grupper, da det er et neutralt sted.

Interviewdata og andre materiale viser, at de to initiativer interkulturel café på Slagelse Museum og udstillingen på Kalundborg Museum, som succesfulde eksempler på hvordan det er lykkedes for de forskellige partnere at skabe kultur interaktion mellem de pædagogstuderende og sprogkursister, såvel som at skabe relationer og tilhørsforhold for de nyankommne til Danmark via museum. På denne måde kan man se, at museer kan være med til at styrke interkulturel dialog og medborgerskab i samfundet.

Vigtigste råd og læringspunkter fra Museum Vestsjælland:

Hvis interkulturelle initiativer skal blive en del af et museums DNA, skal man som institution skabe en balance mellem personlige relationer og bæredygtige pædagogiske partnerskabsstrukturer. De personlige relationer er altafgørende for alle længerevarende samarbejder, men spiller en særlig rolle der hvor der skal skabes ekstra tryghed i læringsrummet, som i arbejde med nytilkomne. Men man skal pas på med ikke at hvile på laurbærrene. Det vellykkede partnerskab skal i lige så høj grad have et stærkt fundament i kraft af bæredygtige pædagogiske og didaktiske strukturer. Og ikke mindst er forankring, opbakning og synlighed hos ledelsen på samtlige institutioner også et must.

Læs artiklen om projektet i publikationen MELLEM INNOVATION & INTEGRATION Når museer møder nytilkomne borgere her.

Du kan også læse forskellige spændende opslag om projektet på CULINNS facebook side her.

CULINN

Foto: fra den interkulturelle café på Slagelse Museum

Foto: DU1 kursister på besøg på Kalundborg Museum

Foto: Kalundborg fernisering musiker

Foto: DU1 kursister på besøg på Kalundborg Museum

Foto: DU1 kursist på besøg på Kalundborg Museum

Søgning

Note: Danish only