Regler og vejledninger

Nedenfor finder du henvisninger til gældende regler og vejledninger.

Museumsloven (Retsinformation)
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=162504

Arkæologi, fortidsminder og diger (Slots- og Kulturstyrelsen)
https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-diger/

Fordeling af det arkæologiske ansvar i Danmark (Slots- og Kulturstyrelsen)
https://slks.dk/fortidsminder-diger/arkaeologi-paa-land/ansvarsomraader-og-kontakt/

Bevar guldet inden du graver (Slots- og Kulturstyrelsen)
http://slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/KS/kulturarv/fortidsminder/Arkaeologi_paa_land_doc/Bevar_guldet_inden_du_graver_2014.pdf

Sikring af fortidsminder (Slots- og Kulturstyrelsen)
http://www.kulturarv.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/publikationer/emneopdelt/arkaeologi/museumslov/museumslov.pdf

Skovdrift og fortidsminder – dialog og samarbejde (Slots- og Kulturstyrelsen)
http://slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/KS/kulturarv/fortidsminder/Skovdrift_og_fortidsminder_Skoven.pdf

Skovdrift og fortidsminder – Bevaring af skovens kulturspor (Slots- og Kulturstyrelsen)
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Fortidsminder_Diger/Fredede_fortidsminder/Skovdrift_og_fortidsminder._Bevaring_af_skovens_kulturspor.pdf

Beskyttede sten- og jorddiger (Slots- og Kulturstyrelsen)
http://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Fortidsminder_Diger/Sten-_og_jorddiger/Sten-_og_jorddiger_folder.pdf

Fund og Fortidsminder (Slots- og Kulturstyrelsen)
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/