Råstofindvinding

Inden områder tages i brug til råstofindvinding er det en god idé at kontakte museet med henblik på at få en udtalelse efter museumslovens §25 og evt. foretaget en arkæologisk forundersøgelse. Den arkæologiske forundersøgelse – der er frivillig eller et vilkår i tilladelsen til råstofindvinding– giver dig viden om, hvor der findes fortidsminder, som skal undersøges inden råstofindvindingen kan sættes i gang. Samtidig sikrer du dig mod, at dit indvindingsarbejde skal standses, hvis fortidsminder påtræffes.

Hvem betaler?

Arkæologiske forundersøgelser på mindre arealer – typisk under 5000 m2– betales af museet, mens større arealer betales af råstofindvinderen. Hvis der findes væsentlige fortidsminder ved den arkæologiske forundersøgelse eller ved råstofindvindingen skal disse undersøges for råstofindvinders regning inden indvindingen kan påbegyndes/fortsættes. Du skal dog være opmærksom på, at Slots- og Kulturstyrelsen administrerer en tilskudsordning specielt rettet mod råstoferhvervet. Da tilskudsvurderingen foretages på baggrund at såvel udgiften til den arkæologiske forundersøgelse/undersøgelse og råstofindvinders samlede økonomiske ramme skal du huske at oplyse denne ved henvendelse til museet.

Følgende indgår ved opgørelse af den samlede økonomiske ramme:

 • udgifter forud for køb/leje af jord
 • udgifter til boringer
 • udgifter til råstofprøvegravninger
 • udgifter til laboratorieundersøgelser
 • udgifter til etablering og drift af adgangsveje og asfaltering heraf
 • udgifter til flytning og deponering af overjord
 • udgifter til etablering og drift i indvindingsfasen af diverse servicefaciliteter
 • udgifter til indvinding af råstoffer
 • udgifter til rådgivere (ingeniør, advokat, revisor, arkitekt, landmåler, konsulent mv.)
 • udgifter til leje/køb af jordareal. 

Følgende indgår ikke ved opgørelse af den samlede økonomiske ramme:

 • fremtidig forventet fortjeneste
 • udgifter til forudgående arkæologiske undersøgelser på det samme areal 

Du kan se Slots- og Kulturstyrelsens vejledning om tilskud her!

Søgning

Note: Danish only