Landbrug og arkæologi

Hvis du ved almindeligt landbrugsarbejde påtræffer fortidsminder som f.eks. potteskår, flintpletter eller større samlinger af sten, skal du standse arbejdet og kontakte museets arkæologer på tlf. 25 52 83 83. Hvis det viser sig, at fundet skal graves ud bliver udgiften til den arkæologiske undersøgelse betalt af Slots- og Kulturstyrelsen. Du har også mulighed for at få afgrødeerstatning.

Sådan kommer du videre

Skal du ændre jordbehandlingsmetode ved f.eks. at dybdepløje, bør du kontakte museet i god tid inden og bede om en udtalelse og evt. arkæologisk forundersøgelse. Begge dele vil være uden omkostning for dig, og kan give dig værdifuld viden om, hvor der findes fortidsminder, som ikke må dybdepløjes.

Hvis dybdepløjningen skal ske forud for etablering af plantning af juletræer eller læhegn er det dog lodsejeren, der skal betale for den arkæologiske forundersøgelse og eventuelle undersøgelse. Se mere på siden “Skovrejsning og læhegn”.

Søgning

Note: Danish only