Byggeri

Når du ansøger om en byggetilladelse, sender Kommunen en kopi af tilladelsen til museet. Vi vurderer om arkæologiske interesser kan blive berørt. Hvis vi tror det, kontakter vi dig og fortæller, at du skal være opmærksom på de arkæologiske interesser og om dine muligheder i forhold til museumslovens bestemmelser.

Sådan hjælper dig videre med dit byggeri

Hvis du vil være på den sikre side, kan du allerede tidligt i planlægningen anmode museet om en udtalelse efter museumslovens §25. Museet skal så indenfor 4-6 uger udarbejde en bindende vurdering af, om der findes væsentlige fortidsminder på arealet.

Hvis museet umiddelbart kan vurdere, at der ikke er væsentlige arkæologiske interesser på dit areal, får du en udtalelse efter museumslovens §25 på den baggrund.

Hvis museet ikke vurderer at vi kan udtale os sikkert nok på baggrund af vores kort og arkiver foreslår vi, at der gennemføres en arkæologisk forundersøgelse. Den skal sammen med den arkivalske kontrol danne grundlag for en vurdering og en udtalelse til dig efter museumslovens §25.
Det er dig som bygherre, der bestemmer om den arkæologiske forundersøgelse skal gennemføres.

Her kan du se, hvordan en god fremgangsmåde kan være:

 1. Du er ved at planlægge et anlægsarbejde og kontakter derfor museet på e-mail plan@vestmuseum.dk. I din e-mail anmoder du om en udtalelse efter museumslovens §25 og vedlægger oplysninger om arbejdets omfang samt et udførligt kortbilag, så vi ikke er i tvivl om, hvor arbejdet skal ske. Hvis du har mulighed for det, modtager vi meget gerne kortbilaget som MapInfo-filer eller lignende. 
 2. Museet gennemfører en kontrol på kort og i arkiver for at undersøge, om der er registrerede fortidsminder på arealet og/eller, der er risiko for, at der kan være skjulte fortidsminder, som vil komme for en dag, når anlægsarbejdet påbegyndes. Hvis museet umiddelbart kan vurdere, at der ikke er væsentlige arkæologiske interesse på dit areal, får du en bindende udtalelse efter museumslovens §25 og museet afslutter sagen. 
 3. Anser museet det for nødvendigt at gennemføre en arkæologisk forundersøgelse før den bindende udtalelse kan udarbejdes, vil du blive kontaktet om dette, da det er dig som bygherre, der bestemmer om forundersøgelsen skal gennemføres. Du skal dog være opmærksom på, at museet i tilfælde af et fravalg af forundersøgelse ikke kan udarbejde den bindende udtalelse.
  1. Er dit samlede projektareal under vejledende 5000 m2 betaler museet den arkæologiske forundersøgelse.
  2. Er dit samlede projektareal større eller ligger det i en middelalderlig bykerne, skal du selv betale for den arkæologiske forundersøgelse. I det tilfælde udarbejder museet et maksimumbudget, som sendes til Slots- og Kulturstyrelsen til godkendelse. Ved udarbejdelsen af budgettet har vi brug for at kende dit anlægsarbejdes forventede samlede økonomiske ramme, da Slots- og Kulturstyrelsen anvender beløbet til at vurdere, om du skal have tilskud til forundersøgelsen. Bemærk at tilskudsvurderingen foregår automatisk og at museet ikke har indflydelse på den. Efter Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse sendes budgettet til dig og først her vurderer du, om den arkæologiske forundersøgelse skal gennemføres. 
 4. Vælger du at få den arkæologiske forundersøgelse gennemført, vil museet i samarbejde med dig planlægge, hvornår arbejdet skal ske. Inden forundersøgelsen kan sættes i gang skal du gøre følgende:
  1. Send en e-mail med godkendelse af det fremsendte budget og anfør, om du ønsker arealet tildækket efter undersøgelsen. Bemærk at budgettet er et maksimumbudget. Det betyder, at forundersøgelsen ikke kan blive dyrere end budgetsat. Derimod kan den godt blive billigere.
  2. Kontakt Ledningsejerregistret og indhent oplysninger for det areal, som museet skal grave på. Oplysningerne skal du sende til museet, så vi kan sikre os, at arbejdet kan ske uden risiko for, at forsyningsledninger bliver gravet over.
   Museet kan efter aftale med dig og mod betaling af omkostningerne tilbyde at indhente disse oplysninger. 
 5. Sørg for at museet og den nødvendige gravemaskine har uhindret adgang til det aftalte areal, da vi ikke kan gennemføre undersøgelser på arealer, der ikke umiddelbart er tilgængelige. 
 6. Den arkæologiske forundersøgelse foregår typisk ved, at museet med en gravemaskine graver søgegrøfter på arealet. Hvor vi finder fortidsminder eller andre strukturer laver vi evt. en udvidelse, så vi kan få overblik. Gravedybden er typisk muldlaget og den opgravede jord bliver placeret umiddelbart ved siden af grøfterne. 
 7. Når den arkæologiske forundersøgelse er afsluttet får du en rapport med forundersøgelsens resultater med:
  1. En tydelig angivelse af de arealer, der er uden væsentlige fortidsminder og som du derfor kan arbejde på uden risiko for at påtræffe fortidsminder.
  2. Eventuelt arealer med væsentlige fortidsminder. De skal efter museumslovens §27 undersøges, hvis der skal gennemføres anlægsarbejder på stedet. Se nedenfor. 
 8. Hvis der er væsentlige fortidsminder på arealet udarbejder museet et budget på samme måde som til forundersøgelsen og sender det efter godkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen til dig som bygherre. På baggrund af budgettet kan du nu vurdere:
  1. Om du ønsker at gennemføre dit anlægsarbejde som planlagt – og dermed godkender museets udgravningsbudget
  2. Eller om du ønsker at flytte anlægsarbejdet til en anden placering uden væsentlige fortidsminder, hvorved du sparer udgifterne til den arkæologiske udgravning og efterlader fortidsminderne til eftertiden.

Hvorfor vælge en arkæologisk forundersøgelse?

En arkæologisk forundersøgelse giver dig som bygherre et overblik over forekomsten af væsentlige fortidsminder på arealet allerede i planlægningsfasen. Så har du mulighed for at vurdere om anlægsarbejdet skal ændres/flyttes eller om du vil betale for at få fortidsminderne undersøgt og dermed kan disponere over det fulde areal.
Undlader du at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse risikerer du at skulle standse dit anlægsarbejde ved fremkomsten af fortidsminder efter museumslovens §27 og vente på, at museet for din regning undersøger, om der er tale om væsentlige fortidsminder. I de fleste tilfælde er det vanskeligt at ændre anlægsarbejdet, når det er sat i gang.
En tillægsgevinst ved den arkæologiske forundersøgelse er i øvrigt, at museet indmåler alle dræn og andre moderne installationer og kan levere disse oplysninger til dig i elektronisk format, så du kan anvende oplysningerne i dit projekt.

Søgning

Note: Danish only